Pedagogisch project

Inleiding

Dit zijn de principes die wij belangrijk vinden, en die we in de toekomst gestalte willen geven. Zo willen we zijn.
Deze tekst is een identiteitsverklaring aan onszelf en aan de externen, betekent 'kleur bekennen', is de richtingaanwijzer, gemaakt op maat van de school, is een houvast en toetssteen voor de beslissingen die we nemen.
Met deze tekst profileert de school zich, vanuit het besef van eigen mogelijkheden en beperkingen, voor de taakgebieden opvoeding, onderwijs en levensbeschouwing.

Algemeen

Wij willen de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind centraal plaatsen. Via zorgverbreding, differentiatie en individualisatie willen we elk kind optimaal begeleiden, om te komen tot maximale ontplooiing.
Het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind worden hier steeds voor ogen gehouden, en de onderwijsstijl is erop gericht om de zelfstandigheid te bevorderen. We staan open voor vernieuwing, indien deze kan bijdragen tot het realiseren van het pedagogisch project.

1.1 Verstandelijke vorming

Wij besteden vanzelfsprekend aandacht aan de verstandelijke vorming. In het onderwijs dat we aanbieden streven we de Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen na, en dit via de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. We maken daarbij gebruik van moderne onderwijs- en leermiddelen, en in het gebruik daarvan streven naar continuïteit in onze school.
Moderne informatie- en communicatietechnologieën (ICT) worden dan ook in de hele basisschool geïntroduceerd, en ondersteunen het leerproces. We laten de kinderen ook kennismaken met de wereld van de technologie. Ons onderwijs moet zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van het kind, ervaringsgericht zijn. Daartoe is er ruimte voor inspraak van de leerlingen, ook m.b.t. de lesonderwerpen.
In het kader van zorgverbreding streven we naar een optimale begeleiding van elk kind. Daarom willen we zo vroeg mogelijk problemen opsporen en bijsturen. We maken daarbij gebruik van de diensten van het CLB, een leerlingen - volgsysteem en een modern rapporteringssysteem. We hechten veel belang aan 'leren leren': leren opdrachten en activiteiten plannen, leren informatie zoeken en verwerken, leren problemen oplossen. 'Leren leren' komt dan ook geïntegreerd voor in de verschillende leergebieden.

1.2 Dynamisch-affectieve vorming

We streven naar een school met een gezond klimaat, waar het welbevinden van leerlingen en leerkrachten wordt nagestreefd. Kinderen en leerkrachten moeten graag naar school komen, moeten zich er thuis voelen, graag leren. Dit welbevinden geven we meer kansen door
  • op het niveau van de leerkrachten te ijveren voor een positieve relatie tussen leerkrachten, samenwerking met en openheid voor elkaar, eenheid inzake omgang met leerlingen,
  • op het niveau van de ouders een goede samenwerking te bevorderen, met duidelijke afspraken, een goede doorstroming van informatie en aandacht voor de thuissituatie van het kind.
We beschouwen het als een continue opdracht om de kinderen op te voeden tot verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, dankbaarheid, verwondering, solidariteit, beleefdheid, respect,...
Dit houdt ook in dat kinderen leren omgaan met normen en eisen. Vertrouwde waarden als orde, netheid, tucht en discipline verdienen nog steeds een plaats in ons pedagogisch project.
De zorg voor het eigen lichaam en respect voor de wereld waarin we leven streven we als waarden na, door gezonde voeding en milieubewustzijn te promoten.

1.3 Psycho-motorische vorming

We bieden, zowel in als buiten de lessen lichamelijke opvoeding, veel kansen tot bewegen. Die bewegingskansen moeten een aangename afwisseling zijn, waar kinderen aangezet worden tot spel en zonder zorgen kunnen spelen.

1.4 Sociale opvoeding

We bouwen de reeds aanwezige sociale vaardigheden verder uit, en geven de kinderen de gelegenheid zich te oefenen in de vaardigheden die ze minder in de vingers hebben. Door, geïntegreerd in de verschillende vakken, tijd te investeren in actuele thema's, dragen we bij tot de vorming van sociaal bewogen en kritische jongeren.
Een verantwoord en kritisch gebruik van de media maakt daar in steeds grotere mate deel van uit.

1.5 Muzische opvoeding

De verbale, muzikale, manuele en lichamelijke expressie vormen een essentieel onderdeel in de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid. Deze vakken krijgen dan ook de aandacht die ze verdienen, en een volwaardige rapportering.

1.6 De Christelijke dimensie

We zijn een katholieke basisschool. Dit betekent dat we aandacht hebben voor fundamentele opvoedingsdoelen die ons door het evangelie worden aangereikt. De christelijke dimensie integreren we in de opvoeding die we aan de kinderen meegeven.
We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is. Deze christelijke dimensie laten we blijken uit de wijze waarop het schoolteam samenwerkt en samen leeft, aandacht heeft voor alle kinderen, openstaat voor de kleine wereld in de school, de ruime wereld in de leefgemeenschap (ouders, parochie) en de grote wereld (actualiteit, mondiale vorming).